logo
Social Links
Algemene voorwaarden - B & O Verhuisservice
15610
page-template-default,page,page-id-15610,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle afgenomen diensten die t.b.h.t. B&O Verhuisservice B.V.

 

 • Wij verhuizen u professioneel en zo efficiënt mogelijk.
 • Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal algemene voorwaarden om uw verhuizing succesvol en naar wens te laten verlopen.
 • Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid.
 • Takelen is ook altijd op eigen risico.
 • Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 • Bij het gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.
 • De inboedel van de klant dient transport waardig verpakt te zijn.
 • De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.
 • De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens en aanhangers tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door B&O Verhuisservice B.V. aangevraagd moet worden.
 • B&O Verhuisservice B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.
 • Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.
 • Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij full service).
 • Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld &c. moet onder toezicht van de klant blijven.
 • Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden en geschiedt op eigen risico.
 • De klant is verantwoordelijk voor de toegang tot de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Er dient direct na de verhuizing contant afgerekend te worden, tenzij vooraf anders besproken.
 • Op een verhuizing dient voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer.
 • Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden.
 • We behouden ons het recht voor extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
 • In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan.
 • Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.
 • In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.
 • In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 • De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
 • Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen.
 • Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan.
 • Eventueel schade dient achteraf afgehandeld te worden.
 • B&O Verhuisservice B.V. behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.
 • Kleine voorwerpen (lusters, staan lampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.
 • Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn.
 • Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.
 • De klant is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen van de wasmachine en trommel.
 • In het geval dat dit niet gebeurd is, is B&O Verhuisservice B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine en/of woning Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.
 • De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, &c…) B&O Verhuisservice B.V. snoeit bomen noch hagen. Indien er een grote voor- of achtertuin aanwezig is dient u B&O Verhuisservice B.V. hiervan op te hoogte te stellen.
 • Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen.
 • B&O Verhuisservice B.V. zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.
 • Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok of lift niet geplaatst kan worden, kan een andere lift en/of meer mankracht opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten van het uurloon van deze extra mankracht(en) + wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers in rekening gebracht.
 • Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
 • Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. B&O Verhuisservice B.V. is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.
 • Wij behouden ons het recht voor 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet betaald. Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
 • Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid.
  Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van B&O Verhuisservice B.V. Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders wordt er € 150,- in rekening gebracht.
 • Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het bureau te contacteren, waarna indien mogelijk iemand van B&O Verhuisservice B.V. zal langskomen.
 • B&O Verhuisservice B.V. is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd.
 • De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant. Vrijstelling bij schade bedraagt € 450,- en is steeds voor rekening van klant.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel overeen verhuisd dient te worden.
 • Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden.
 • Schade aan vloerdelen zijn altijd op eigen risico van de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis jegens opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
 • Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
 • De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door opdrachtnemer een beroeps c. q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som. B&O Verhuisservice B.V. kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van B&O Verhuisservice B.V. en de klant en/of zijn helper(s).
 • Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van B&O Verhuisservice B.V. uitgesloten.
 • Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.
 • Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van B&O Verhuisservice B.V..
 • De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing.
 • Deze pauze wordt niet in rekening gebracht.
 • Wij behouden ten alle tijden het recht om het vervoer van potten aarde/planten en dieren te weigeren. Inboedel en/of meubelstukken ouder dan 10 jaar vallen buiten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
 • De integriteit en stevigheid van inboedel kan niet gewaarborgd worden als deze ouder dan 10 jaar zijn. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen krassen.
 • Gevoelige delen van inboedel zoals grote vlakken, randen en punten dienen te worden beschermd vooraf het verhuizen.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht van de opdrachtgever niet transportwaardig is aangeboden.

Ter illustratie.

———————————————————

Engilsh

This general requirement will apply to all services purchased which t.b.h.t. B&O Verhuisservice B.V.
OFFERED BY B&O Verhuisservice B.V.

 • We move you professionally and efficiently.
  To make this possible we have some terms and conditions to make your move successful and desired gradients.
 • At hoisting, it is necessary that we can in the hoisting beam, this is your responsibility.
 • Towing is at your own risk.
 • All damages caused by ram are fully borne by the client.
 • When using furniture lifts your belongings insured.
 • The contents of the customer must be packed for transport.
 • The content of, for example, a moving box must be packed in such a way that individual items can not damage each other.
 • The customer provides sufficient parking space for the removal vans and trailers unless these must be requested at the express request of the customer by B&O Verhuisservice B.V..
 • B&O Verhuisservice B.V. can not be held liable for the loss or theft of property of the client.
 • The client must be present during the entire move in order to ensure the safety of the goods.
 • ther date.
 • All boxes must be firmly closed doors of cabinets locked, slide and loose boards should the cabinets in order to limit damage during transport (except for full service).
 • All valuables such as jewelry, money, & c. must remain under the supervision of the client.
 • Disassembly and assembly of furniture you must register in advance and at your own risk.
 • The customer is responsible for access to the moving hook and a free pass for the entire contents to be moved. It must be paid in cash immediately after the move, unless otherwise discussed in advance.
 • A move must be ordered sufficient manpower or including at least one professional mover.
 • Heavy objects like washing machines should be professionally moved with enough manpower.
 • We reserve the right to use for extra help if there exists a shortage of manpower.
  In the event of damage to an insured item, resulting from an insured risk, the compensation shall be payable by the insurers, the repair or restoration of damaged items, as provided in the expert report, not exceed.
 • As a result, any impairment that the goods would have after repair or restoration, excluded from insurance.
 • In case of the present policy objects insured form a pair or a series insured for their total value, the value of each object will be calculated by dividing the total value by the number of objects which form the pair or series.
 • In case of damage, the customer must in the presence of the movers to specify the damage and let establish this writing. The liability expires after the departure of the movers.
 • The furniture that is placed in the truck are not insured by anyone other than the removal staff.
 • Customer may do to setoff under any circumstances.
 • Invoice must be paid at any time regardless of whether damage has occurred.
 • Possible damage should be dealt with afterwards.
 • B & O Logistics reserves the right to terminate the agreement without any entitlement to compensation in case of force majeure, strike, lockout, fire, war, mobilization, floods and other natural disasters, or any cause of delay beyond the the moving company.
 • Small items (chandeliers, lamps, pots, etc.) must be packed in advance in closed boxes (except for full service). If this is not the case, movers may refuse to relocate them or their transport is done at your own risk.
 • Electronic devices must be packed in original boxes.
 • If this is not the case, the movers may refuse to move it or it happens transport at your own risk.
 • The customer is responsible for guaranteeing the right way and disconnect the washing machine and drum.
 • In the event that this has not happened, the B & O Logistics is not liable for any damage to the machine and / or property Mattresses should encased in advance to exist if it can not be dirty.
 • The customer is responsible for planting can cause obstruction of the relocation (high hedges, big trees, & c …) B&O Verhuisservice B.V. prune trees or hedges. If a large front or backyard is present, you need B&O Verhuisservice B.V. them to prepare for altitude.
 • We reserve the right, in exceptional circumstances, to change our schedule in order to have a smooth course.
 • B & O Logistics will bring the day before informed by telephone to change.
 • If due to unforeseen circumstances the rope and block or lift can not be installed, can another lift and / or manpower are called with the associated additional costs of hourly compensation of these additional manpower (s) + waiting for the movers existing charge accommodated.
 • Any delay may occur by the advance of a move, traffic jams, bad weather and are no reason for complaint or compensation.
 • will be moved there by the stairs if there is no other possibility. B&O Verhuisservice B.V. is in any case exempt from any liability for damage to staircases and furniture.
 • We reserve the right to charge 20% of the total invoice amount if you have not paid the day of the move. Negligence Interest and legal costs will be recovered from you refuse to pay.
 • Rust, oxidation and water damage include weather or other causes not covered by liability.
  We always work with two professional movers. If at the express request of the customer bad one professional mover is present on move than covers any damages caused by our husband or others present, not subject to the liability of B&O Verhuisservice B.V. If the customer decides to cancel the move is at least 48 hours to have € 150 in advance to be indicated otherwise – be charged.
 • In case of problems or complaints, we ask you not to enter into discussion with the movers, but immediately contact the office, and if possible, someone from B&O Verhuisservice B.V. will come.
 • B&O Verhuisservice B.V. is not liable for delays caused by incorrectly parked vehicles, even if the signs have been requested by the company.
 • The cost of waiting is always borne by the customer. Exemption of damage is € 450, – and is always borne by customer.
 • The client is responsible for protecting all of the floor where furniture needs to be moved agree.
 • Wood and stone floors are fragile and must be adequately protected by the client.
 • Damage to boards are always at the risk of the client.
 • Contractor by accepting the agreement under an obligation towards the client.
 • The contractor is not liable for any damage towards the client, if the damage was caused as a result of the provision by the client of false information and / or faulty materials.
 • Contractor excludes any liability towards the client, unless it proves that any damage was caused as a result of failure or improper performance of the contract caused by the intent and / or gross negligence of the contractor.
 • Contractor assumes no liability to anyone other than the client, and is protected by the client for the financial implications of any such third party claims.
 • Contractor shall never be liable for consequential damages, lost profits, lost savings and any damage due to business interruption of the client.
 • Any liability of the contractor is limited to the size of the fee agreed for the execution of the contract, or if the sum insured covered by a professional contractor c. q. Business liability insurance is lower than for the execution of the contract agreed fee and / or the amount of damages, the sum insured. B&O Verhuisservice B.V. can not be held liable under material or physical damage to or by the client or to or caused by its helpers to anyone, even if the incident occurs on the occasion of the collaboration between an employee of B&O Verhuisservice B.V. and customer and / or his helper (s).
 • Damage to plants, paintings, aquariums, waterbeds, animals and staircases always remains excluded from the liability of B&O Verhuisservice B.V..
 • There should not be transported more than 20% breakable materials per car.
 • Ordinary mechanical, electrical and electronic disruptions without external cause are excluded from the liability of B&O Verhuisservice B.V..
 • The movers always retain the right to take break during the move.
 • This pause is not charged.
 • We reserve the right at all times to transport pots soil / plant and refuse animals. Furniture and / or furniture older than 10 years fall outside the responsibility of the contractor.
 • The integrity and solidity of furniture can not be guaranteed if they are older than 10 years. The client is responsible for transporting worthy packing and protect furniture from scratches.
 • Sensitive parts of furniture such as large faces, edges and points should the move be protected beforehand.
 • The contractor is not liable for damage to cargo or premises when the cargo of the customer is not offered transport worthy.

As an example.