logo
Social Links
Verhuistips - B & O Verhuisservice
15585
page-template-default,page,page-id-15585,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Tips

Verhuistips

 1. BEGIN TIJDIG
  Begin ruim op tijd. Begin met inpakken, zodra je verhuisdozen of opslagruimte hebt. Pak elke dag enkele dozen in.
 2. ORGANISATIE
  Pak elke kamer afzonderlijk in. Gebruik voor elke kamer aparte dozen. Dit komt van pas wanneer je weer gaat uitpakken. Zorg dat je veelgebruikte spullen snel kunt terugvinden door op de dozen te schrijven wat er in zit.
 3. OPMETEN
  Weet wat wel en niet door de deur kan. Meet grote spullen zoals een bank op en bekijk of hij door de deur kan. Het is erg frustrerend als je achteraf hier nog achter moet komen.
 4. NIET OP WARME DAGEN
  Als je besluit te verhuizen is het niet verstandig om dit in de zomer te doen. Het is veel te warm om de spullen op en neer te sjouwen.
 5. NUMMEREN
  Geef elke doos een nummer. Duid aan naar welke kamer de doos moet worden gebracht. Maak per kamer een lijst van de dozen en noteer ook het totaal aantal dozen. Het is een goed idee om wat ruimte op de lijst vrij te laten voor eventuele opmerkingen en vermelding van waardevolle spullen.
 6. BELANGRIJKE DETAILS
  Wasmachine alleen verhuizen met vastgezette trommel. Kleine planten bij elkaar in een verhuisdoos zetten. Hou belangrijke papieren in de handbagage.
 7. VULMATERIAAL
  Vul onvolledige dozen met vulmateriaal, zodat de inhoud van de doos niet kan verschuiven. Zorg ervoor dat je voldoende vulmateriaal hebt.
 8. ORDE
  Sluit alle dozen goed en kleef ze dicht. Zorg ervoor dat de dozen het gewicht kunnen dragen. Stop zwaardere spullen onderaan in een doos en lichtere spullen bovenin. Probeer de dozen niet te zwaar te maken (maximaal 20 kilo), dit vergemakkelijkt het verhuizen. Een vuistregel: hoe zwaarder de voorwerpen, hoe kleiner de doos moet zijn.
 9. BUREAULADEN
  Stop hier niet te veel in, want dat kan schade veroorzaken. Verwijder breekbare voorwerpen en voorwerpen die kunnen lekken. Doe kastjes op slot en hou sleutel in de handbagage.
 10. GLAS EN SERVIES
  Wikkel glaswerk, kopjes en borden apart in papier en stop ze in (kleine) dozen. Gebruik kleren of handdoeken om ze in tegen schokken te beschermen. De zwaardere spullen (borden) moeten onderaan in de doos. Rol tafelzilver in keukenrolpapier. Zet flessen altijd rechtop in verhuisdozen en pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken. Geef op de dozen aan dat er breekbare spullen in zitten.
 11. BRANDBARE GOEDEREN
  Brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen en spuitbussen mogen niet worden ingepakt. Deze en op andere manier gevaarlijke stoffen kun je het beste apart houden. Verandering in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs explosie veroorzaken. Als je ze toch inpakt en ze verwonden mensen, dan ben jij hiervoor aansprakelijk.
 12. LAMPEN
  Verwijder gloeilamp en lampenkap. Rol het snoer op. Gebruik geen krantenpapier maar keukenrol om de lampenkap in te wikkelen. Plaats de lampenkap rechtop in de doos. Decoratieve knoppen en dergelijke plak je vast aan de binnenkant van de doos waar de lampenkap inzit.
 13. KLEDEN EN GORDIJNEN
  Verpak kostbare kleden in nette dozen. Gordijnen, dekens en kleding kunnen ook goed in plastic zakken. Kleding kun je zo uit de kast in garderobedozen hangen.
 14. MEDICIJNEN
  Plak de doosjes met plakband dicht. Steek ze in kleine dozen. Als je medicijnen nodig hebt, moet je het nodige apart houden voor de verhuisdag.
 15. SPIEGELS EN SCHILDERIJEN
  Pak spiegels, lijsten en schilderijen in en plaats ze op hun kant in zware, degelijke dozen. Spiegels, fotolijsten en schilderijen en andere breekbare spullen voorzichtig inpakken.
 16. PC, VIDEO EN HIFI
  Verpak waardevolle elektronische apparaten in hun originele verpakking als je deze nog hebt. Gebruik anders dozen en doe hier beschermende vulling in. Wikkel een deken of laken om het voorwerp en plaats het in de doos. Doe extra vulling in de doos zodat computer /videorecorder vast zit. Pak snoeren apart in en geef aan waarvoor ze dienen. Doe ze in een plastic zak.
 17. WIJZIG OP TIJD JE ADRES
  Het is van belang om jouw nieuwe adres op tijd te wijzigen zodat post niet naar het oude adres wordt gestuurd.
 18. MAAK GEBRUIK VAN EVENTUELE VERGOEDINGEN
  In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een bepaalde regeling. Zo kun je, als je uitkering ontvangt, in aanmerking komen voor een bijzondere bijstand. Ook kan het mogelijk zijn om een verhuiskostenvergoeding van je werkgever te ontvangen.
 19. PLANNEN, PLANNEN, PLANNEN
  De planning van een verhuizing is erg belangrijk.
 20. NIETS VERGETEN? 
  Niets is zo erg als dat je op het laatste moment erachter komt dat je iets bent vergeten. Gebruik een checklist, print hem uit en vink aan wat je al hebt gedaan en ontdek wat je nog moet doen.

Moving tips

 1. BEGIN IN TIME

Start on time. Start packing, once you moving or storage. Grab some boxes every day.

 1. ORGANISATION

Grasp each room separately. For each room separate boxes. This is useful when you go unpack. Make sure you can quickly find frequently used items by writing on the box what’s in it.

 1. MEASURING

Know what can and can not through the door. Measure large items such as a bank and see if he can through the door. It’s very frustrating when you afterwards to come back here.

 1. NOT WARM DAYS

If you decide to move, it is not wise to do this in the summer. It’s way too hot to lug up and down the gear.

 1. NUMBERING

Give each box a number. Please indicate to which ones to put the box. Make room by a list of the boxes and note also the total number of boxes. It’s a good idea to free up some space on the table for comments and indication of valuables.

 1. IMPORTANT DETAILS

Washing machine only move with pinned drum. put small plants together in one box. Keep important papers in hand luggage.

 1. filler

Fill boxes with incomplete filling material, so it can not move the contents of the box. Make sure you have enough filler.

 1. ORDER

Close all boxes properly and seal them. Make sure the box can support the weight. Stop heavier items at the bottom of a box and lighter items on top. Try to make the boxes are not too heavy (up to 20 kilos), this facilitates the move. A rule of thumb: the heavier the object, the smaller the box should be.

 1. OFFICE LOADING

Do not stop too much here, because that can cause damage. Remove fragile items and items that can leak. Do cabinets locked and keep keys in hand luggage.

 1. GLASS AND TABLEWARE

Wrap glassware, cups and plates separately in paper and put them in (small) boxes. Use clothing or towels to protect them against shocks. The heavier stuff (plates) are to the bottom of the box. Roll silverware in towel. Put bottles always upright boxes and pack any sharp things in vulnerable cases. Mark the boxes that are fragile things in it.

 1. FLAMMABLE PRODUCTS

Flammable or highly flammable liquids and aerosols must not be packed. These and otherwise hazardous substances can best keep aside. Changes in temperature and pressure can cause leakage or explosion. If you pack them anyway and they hurt people, then you are liable.

 1. LAMPS

Remove light bulb and lampshade. Wind the cord. Do not use newspaper but towel to wrap the lampshade. Place the lampshade upright in the box. Decorative buttons and the like paste to the inside of the box where the lampshade in it.

 1. DRESSING AND CURTAINS

Pack valuable dress in neat boxes. Curtains, blankets and clothes may well in plastic bags. Clothing so you can hang out of the closet in wardrobe boxes.

 1. MEDICINES

Stick the boxes taped shut. Put them in small boxes. If you need medication, you should take the necessary steps separately for moving day.

 1. MIRRORS AND PAINTINGS

Pack mirrors, frames and paintings and place them on their side in heavy, solid boxes. Mirrors, photo frames and carefully packing paintings and other fragile items.

 1. PC VIDEO AND HI-FI

Pack valuable electronic devices in their original packaging if you have them yet. Otherwise, use boxes and put protective padding here. Wrap a blanket or sheet to the object and place it in the box. Put extra padding in the box so that computer / VCR attached. Pack cords separately and indicate what they are. Put them in a plastic bag.

 1. CHANGE IN TIME YOUR ADDRESS

It is important to change your new address in time so that mail is not sent to the old address.

 1. MAKE USE OF ANY FEES

In some cases, you can qualify for a particular scheme. So you can, if you receive benefits are eligible for special assistance. It may also be possible to receive a moving allowance from your employer.

 1. PLANS PLANS PLANS

Planning a move is very important.

 1. NOTHING FORGOTTEN?

Nothing is as bad as you at the last minute finds out you forgot something. Use a checklist, print it out and check what you’ve done and find out what you need to do.